สิทธิ................


ระบบ NAH IPD.

  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระเนศวรมหาราช  

  เวชระเบียนผู้ป่วยใน    DC......../......./.......  

  ห้ามนำออกนอกโรงพยาบาล